உடல்நலம் மற்றும் வாழ்க்கை

சிகிச்சைமுறை மாற்று முறைகள். உணவுமுறை. சுற்றுப் புறச் சூழல்.