செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர்

செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பார்வைக்குரிய செவ்வாய் கிரகங்களைக் கொண்டது என்றும் மனித குழுவுடன் செவ்வாய்க்கான பயணங்கள் இன்னும் தயாரிக்கப்படவில்லை என்று உத்தியோகபூர்வ விண்வெளித் திட்டம் கூறுகிறது. இருப்பினும், செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து செவ்வாய்க்கிழமை பயணம் செய்திருப்பதாக தகவல் தெரிவிக்கிறார். ஆண்டுகள் மற்றும் அந்த நிலைமைகள் NASA ஒப்புக்கொள்ள தயாராக உள்ளது விட பூமியின் நிலைமைகள் மிகவும் ஒத்த.