மனிதகுலத்தின் இழந்த நினைவகம்

மனித சமுதாயம் அதன் பண்டைய வரலாற்றின் நினைவு இழப்புக்கு இடமளிக்கிறது. விதியை நிர்வகிப்பதன் மூலம் நம் வேர்களை விலக்கிவிட்டு, கடந்த காலத்தின் ஒரு கற்பனையான பதிப்பை எங்களுக்குக் கொடுத்தோம்.

கடந்த காலத்தை அறிந்தவர்கள் தங்கள் தற்போதைய தருணத்தையும் எதிர்காலத்தையும் உருவாக்க கடினமாக்குகிறார்கள். அவரது மூதாதையருடன் அவர் பலமான உறவைக் கொண்டிருக்கவில்லை. கற்றுக்கொள்ள வழி இல்லை.

நாம் கடந்த பார்க்க அல்லது இறுதியாக சிறந்த நேரம் முழுவதும் பல்வேறு செய்திகளை பின்னால் விட்டு யார் எங்கள் பண்டைய முன்னோர்கள், புரிந்து கொள்ள அறிய அறிய வேண்டும்.

இந்த தகவலை நாங்கள் எவ்வாறு கையாளுகிறோம் என்பதை இது வரை நமக்குத் தெரியும். நாம் எமக்கு முன்னால் இருந்தவர்களுள் தனிப்பட்ட மற்றும் சரியானது அல்ல என்பதை நாம் ஒப்புக்கொள்வதற்கு எவ்வளவு எவ்வளவு தயாராக இருக்கிறோம் ...